წმ. ნიკოლოზის/ნ. ჩხეიძის 2
თბილისი, 0102
ტელ: (995 32) 291 51 40 
ელ-ფოსტა:  info@dea.gov.ge ; cert@dea.gov.ge