5_1_52ბ. სსიპ. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს 2014 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით 31.12.2014 მდგომარეობით

5_5.  ინფორმაცია სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების შესახებ 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით