მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შექმნის შესახებ

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 22 დეკემბერის N228 ბრძანება ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ

საქართველოს კანონი ,,ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის შესახებ”

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის შესახებ

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთვის ინფორმაციის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში შესატანად ინფორმაციის მიწოდების პროცედურების, ტექნიკური სტანდარტების, ფორმატისა და მიწოდების გზების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება ქსელური სენსორის კონფიგურაციის წესების დამტკიცების შესახებ

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების დამტკიცების შესახებ

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირთა და ორგანიზაციათა მიერ ავტორიზაციის გავლის წესის, ავტორიზაციის პროცედურები და ავტორიზაციის საფასურის დამტკიცების შესახებ

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერისათვის მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ