ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი
უკანასკნელი წლებში სხვადასხვა საჯარო სამსახური სულ უფრო ინტენსიურად იყენებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესაძლებლობებს თავის
ელ-მმართველობის განვითარების პროექტი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ ევროკავშირის „დაძმობილების“