ეფექტური საშუალება საჯარო სექტორში არსებული მონაცემების კოორდინირებულად მართვის უზრუნველსაყოფად, რაც ასევე დაკავშირებულია ელექტრონული მმართველობის სრულყოფილად განვითარებასთან. ერთიანი სამთავრობო ელექტრონული ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი მონიტორინგი უზრუნველყოფს სახელმწიფოს მიერ შესრულებული ფუნქციების ეფექტურობის ზრდას.